Zubair Bandukda

President
zubair.bandukda@tip.edu.pk

Dr.Abdul Jabbar

Dean
abdul.jabbar@tip.edu.pk

Syed Zahid Ali

Information Technology Manager
zahid.ali@tip.edu.pk

Suleman Suria

Senior Manager Operations
suleman.suria@tip.edu.pk

Tariq Aziz Rao

Controller Examination
controller.examination@tip.edu.pk

Acting Manager Marketing & Admissions, TIP
shams.shehzadi@tip.edu.pk

Amar Ekram

Manager HR
amar.ekram@tip.edu.pk

Samia Kaleem

Librarian
samia.kaleem@tip.edu.pk

Ghulam Mustafa Lodhi

Manager Finance
gmlodhi@tip.edu.pk

Muhammad Saleem

Internal Auditor
muhammad.saleem@tip.edu.pk

Bilal Ahmed Khan

Incharge Transport
bilal.ahmed@tip.edu.pk